Sol.licitar una demo

Yunbit

Avís legal
Background Plataforma

  Informació del titular de la pàgina web

  El lloc Web www.yunbitsoftware.com (en endavant, el "Web") és propietat de YUNBIT S.L. (en endavant LA EMPRESA) amb CIF B-84072180 amb domicili social a Plaza Carlos Trías Bertrán 4 - Oficina 2, 28020 Madrid, inscrita al Registre Mercantil de Madrid, el dia 23 de juliol de 2004, Tomo: 20.419 Libro: 0 Folio: 89 Sección: 8 Hoja M361175.

  Introducció

  A continuació, us convidem a llegir atentament les Condicions Generals d'Ús d'aquest Lloc Web que descriuen els termes i condicions que seran aplicables a la navegació pel mateix, d'acord amb el que estableix la normativa d'aplicació.

  Atès que LA EMPRESA podria modificar en el futur aquestes Condicions d'Ús, us recomanem que les visiteu periòdicament per estar degudament informat dels canvis realitzats.

  Amb l'ànim de que l'ús del lloc web s'adapti a criteris de transparència, claredat i senzillesa, LA EMPRESA informa al Usuari de que qualsevol suggeriment, dubte o consulta sobre les Condicions Generals d'Ús serà rebuda i resolta contactant mitjançant l'adreça de correu electrònic info@yunbitsoftware.com

  Objectiu

  LA EMPRESA subministra el contingut i els serveis que estan disponibles a la Web, amb subjecció a les presents Condicions Generals d'Ús així com a la política sobre tractament de dades personals que es descriu a: Política de privacitat.

  Així mateix, queda advertit que, en ocasions, es podran establir condicions particulars per a la utilització a la pàgina web de continguts i / o serveis específics, la utilització d'aquests continguts o serveis impliquen l'acceptació de les condicions particulars en ells especificades.

  Serveis

  A través del lloc web es ofereix als usuaris la possibilitat d'accedir a: esdeveniments i serveis relacionats amb LA EMPRESA (en endavant, els "Serveis").

  Privacitat i tractament de dades

  Quan per l'accés a determinats continguts o serveis sigui necessari facilitar dades de caràcter personal, els Usuaris garantitzaran la seva veracitat, exactitud, autenticitat i vigència. LA EMPRESA donarà a aquestes dades el tractament automatitzat que correspongui en funció de la seva naturalesa o finalitat, en els termes indicats a la nostra Política de Privacitat.

  Propietat industrial i intel·lectual

  L'Usuari reconeix i accepta que tots els continguts que es mostren a la pàgina web i en especial, els dissenys, els textos, els imatges, els logotips, les icones, els botons, el software, els noms comercials, les marques, o qualssevol altres signes susceptibles d'utilització industrial i / o comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i totes les marques, noms comercials o signes distintius, tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, sobre els continguts i / o qualssevol altres elements inserits en la pàgina, que són propietat exclusiva de LA EMPRESA i / o de tercers, que tenen el dret exclusiu d'utilitzar-los en el trànsit econòmic. Per tot això, l'Usuari es compromet a no reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar-se públicament, transformar o modificar aquests continguts mantenint en indemnització a LA EMPRESA de qualsevol reclamació que es derivi del incompliment d'aquestes obligacions. En cap cas, l'accés a la pàgina web implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió total o parcial d'aquests drets, llevat que s'estableixi expressament el contrari. Les presents Condicions Generals d'Ús del Lloc Web no confereixen als Usuaris cap altre dret d'utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública del Lloc Web i / o dels seus Continguts diferents dels aquells expressament previstos. Qualsevol altre ús o explotació de qualsevol dret estar subjecte a la previa i expressa autorització específica otorgada a tal efecte per LA EMPRESA o el tercer titular dels drets afectats.

  Els continguts, textos, fotografies, dissenys, logotips, imatges, programes d'ordinador, codis font i, en general, qualsevol creació intel·lectual existent en aquest lloc, així com el propi lloc en conjunt, com a obra artística multimèdia, estan protegits per drets d'autor per la legislació en matèria de propietat intel·lectual. LA EMPRESA és titular dels elements que integren el disseny gràfic del Lloc Web, els menus, els botons de navegació, el codi HTML, els textos, imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut del Lloc Web, en qualsevol cas, disposa de la corresponent autorització per a la utilització d'aquests elements. El contingut disposat a la pàgina web no es pot reproduir ni en tot ni en part ni transmès ni registrat per cap sistema de recuperació d'informació, de cap manera ni per cap mitjà, a menys que es compti amb l'autorització prèvia, per escrit, de la citada Entitat.

  Així mateix, queda prohibit suprimir, eludir i / o manipular el "copyright", així com els dispositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanisme d'informació que pugui contenir els continguts. L'Usuari d'aquesta Pàgina web es compromet a respectar els drets enunciats ia evitar qualsevol actuació que pogués perjudicarlos, reservant-se en tot cas a LA EMPRESA l'exercici de quants mitjans o accions legals correspongui en defensa dels seus legítims drets d'autor industrial.

  Obligacions i Responsabilitats de l'Usuari del Lloc Web

  L'Usuari es compromet a:

  • a) Fer un ús adequat i lícit del lloc web, així com dels seus continguts i serveis, de conformitat amb: (i) la legislació aplicable en cada moment; (ii) les Condicions Generals d'Ús del Lloc Web; (iii) la moral i bones costums generalment acceptades i (iv) l'ordre públic.
  • b) Proveir-se de tots els mitjans i requeriments tècnics que calguin per accedir al lloc web.
  • c) Facilitar informació veraç en emplenar amb les seves dades de caràcter personal als formularis continguts en el Lloc Web i a mantenir-les actualitzades en tot moment de forma que respongui, en cada moment, a la situació real de l'Usuari. L'Usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a L'EMPRESA o a tercers per la informació que faciliti.

  No obstant el que estableix l'apartat anterior l'Usuari haurà d'abstenir-se de:

  • a) Fer un ús no autoritzat o fraudulent del lloc web i / o dels continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits en aquestes Condicions Generals d'Ús, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic.
  • b) Accedir o intentar accedir a recursos o àrees restringides del lloc web, sense complir les condicions exigides per a aquest accés.
  • c) Provocar danys en els sistemes físics o lògics del lloc web, dels seus proveïdors o de tercers.
  • d) Introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògics que siguin susceptibles de provocar danys en els sistemes físics o lògics de L'EMPRESA, dels seus proveïdors o de tercers.
  • e) Intentar accedir, utilitzar i / o manipular les dades de L'EMPRESA, tercers proveïdors i altres usuaris.
  • f) Reproduir o copiar, distribuir, permetre l'accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l'autorizació del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
  • g) Suprimir, amagar o manipular les notes sobre drets de propietat intel·lectual o industrial i altres dades identificatives dels drets de L'EMPRESA o de tercers incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d'informació que puguin inserir-se en els continguts.
  • h) Obtenir o intentar obtenir els continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s'hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s'hagin indicat expressament a les pàgines web on es trobin els continguts o, en general, dels que s'utilitzin habitualment a Internet per no comportar un risc de dany o inutilizació del lloc web i / o dels continguts.
  • i) En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l'Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies, enregistraments, software i, en general, qualsevol classe de material que:
   • (i) De qualsevol forma sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en els tractats internacionals i en la resta de la legislació vigent.
   • (ii) Indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral, als bons costums generalment acceptats per l'ordre públic.
   • (iii) Indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per motiu de sexe, raça, religió, creences, edat o condició.
   • (iv) Incorpori, posi a disposició o permeti accedir a productes, elements, missatges i / o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats per l'ordre públic.
   • (v) Indueixi o pugui induir a un estat inacceptable d'ansietat o temor.
   • (vi) Indueixi o inciti a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l'equilibri psíquic.
   • (vii) Es troba protegit per la legislació en matèria de protecció intel·lectual o industrial pertanyent a L'EMPRESA o a tercers sense que hagi estat autoritzat l'ús que es pretengui realitzar.
   • (viii) Sigui contrari a l'honor, a la intimitat personal i familiar per la pròpia imatge de les persones.
   • (ix) Constitueixi qualsevol tipus de publicitat.
   • (x) Inclogui qualsevol tipus de virus o programa que impedeixi el normal funcionament del lloc web.
   • Si per accedir a alguns dels serveis i / o continguts del lloc web, se li proporcionés una contrasenya, s'obliga a usar-la de manera diligent, mantenint en tot moment en secret. En conseqüència, serà responsable de la seva adequada custòdia i confidencialitat i es compromet a no cedir-la a tercers, de manera temporal o permanent, ni a permetre l'accés als esmentats serveis i / o continguts per part de persones alienes. Igualment, s'obliga a notificar a l'EMPRESA qualsevol fet que pugui suposar un ús indegut de la seva contrasenya, com, a títol enunciatiu, el seu robatori, pèrdua o l'accés no autoritzat, per tal de procedir a la seva immediata cancelació. En conseqüència, mentre no afecti la notificació anterior, L'EMPRESA quedarà eximit de qualsevol responsabilitat que pogués derivar de l'ús indegut de la seva contrasenya, sent de la seva responsabilitat qualsevol utilizació il·lícita dels continguts i / o serveis del lloc web per qualsevol tercer il·legítim.

  Si de manera negligent o dolosa incomplís qualsevol de les obligacions establertes en les presents Condicions Generals d'Ús, respondrà per tots els danys i perjudicis que d'aquest incompliment puguin derivar per L'EMPRESA.

  Responsabilitats

  L'EMPRESA no garanteix l'accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informacions contingudes en la pàgina web que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies que estan fora del seu control.

  L'EMPRESA no es fa responsable de les decisions que puguin adoptar com a conseqüència de l'accés als continguts o informacions ofertes.

  L'EMPRESA podrà interrompre el servei o resoldre de manera immediata la relació amb l'Usuari si detecta que un ús del seu lloc web o de qualsevol dels serveis oferts en el mateix són contraris a aquestes Condicions Generals d'Ús.

  L'EMPRESA no es fa responsable pels danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses derivades de l'ús del lloc web. Únicament serà responsable d'eliminar, com més aviat millor, els continguts que puguin generar aquests perjudicis, sempre que així es notifiqui. Especialment no serà responsable dels perjudicis que es poguessin derivar, entre altres, de:

  • (i) interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de L'EMPRESA.
  • (ii) intromissions il·legítimes mitjançant l'ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres.
  • (iii) abús indegut o inadequat del lloc web.
  • (iv) errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l'ús de versions no actualitzades del mateix. Els administradors de L'EMPRESA es reserven el dret de retirar, totalment o parcialment, qualsevol contingut o informació present en el Lloc Web.

  L'EMPRESA exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la mala utilització dels serveis de lliure disposició i ús per part dels Usuaris de Web. Així mateix, L'EMPRESA queda exonerada de qualsevol responsabilitat pel contingut i informacions que puguin ser rebudes com a conseqüència dels formularis de recollida de dades, estant els mateixos únicament per a la prestació dels serveis de consultes i dubtes. D'altra banda, en cas de causar danys i perjudicis per un ús il·lícit o incorrecte d'aquests serveis, podrà ser l'Usuari reclamat per L'EMPRESA dels danys o perjudicis causats.

  Vostè defensarà, indemnitzarà i mantindrà a L'EMPRESA indemne davant de qualsevol danys i perjudicis que es derivin de reclamacions, accions o demandes de tercers com a conseqüència del seu accés o ús del Lloc Web. Així mateix, vostè s'obliga a indemnitzar L'EMPRESA enfront de qualsevol danys i perjudicis, que es derivin de l'ús per part seva de "robots", "spiders", "crawlers" o eines similars emprades per tal de demanar o extreure dades o de qualsevol altra actuació per la seva banda que imposi una càrrega irraonable sobre el funcionament del lloc web.

  Hipervincles

  L'Usuari s'obliga a no reproduir de cap manera, ni tan sols mitjançant hiperenllaç o hipervincle, el Lloc Web asÌ com cap dels seus continguts, excepte autorizació expressa i per escrit de L'EMPRESA.

  El lloc web inclou enllaços a altres llocs web gestionats per tercers, a fi de facilitar l'accés de l'Usuari a la informació d'empreses col·laboradores i / o patrocinadores. D'acord amb això, L'EMPRESA no es responsabilitza del contingut d'aquestes pàgines web, ni se situa en una posició de garant ni / o de part ofertant dels serveis i / o informació que es puguin oferir a tercers a través dels enllaços de tercers.

  Es concedeix a l'Usuari un dret limitat, revocable i no exclusiu a crear enllaços a la pàgina principal del lloc web exclusivament per a ús privat i no comercial. Els llocs web que incloguin enllaç al nostre lloc web (i) no podran donar a entendre que L'EMPRESA recomana aquest lloc web o els seus serveis o productes; (II) no podran falsejar la seva relació amb L'EMPRESA ni afirmar que L'EMPRESA ha autoritzat aquest enllaç, ni incloure marques, denominacions, noms comercials, logotips o altres signes distintius de L'EMPRESA; (III) no podran incloure continguts que puguin considerar de mal gust, obscens, ofensius, controvertits, que incitin a la violència o la discriminació per raó de sexe, raça o religió, contraris a l'ordre públic o il·lícits; (IV) no podran enllaçar a cap pàgina del lloc web diferent de la pàgina principal; (V) deuran enllaçar amb la pròpia direcció del lloc web, sense permetre que el lloc web que realitzi l'enllaç reprodueixi el lloc web com a part del seu web o dins d'un dels seus "frames" o crear un "browser" sobre qualsevol de les pàgines del lloc web. L'EMPRESA podrà sol·licitar, en qualsevol moment, que elimini qualsevol enllaç al lloc web, després de la qual cosa deurà procedir immediatament al seu eliminació. L'EMPRESA no pot controlar la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web que tinguin establerts enllaços amb destinació al lloc web.

  En conseqüència, L'EMPRESA no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a aquests llocs web.

  Duració i terminació

  La prestació del servei d'aquest lloc web i la resta de serveis tenen en principi una duració indefinida. No obstant això, L'EMPRESA podrà donar per acabada o suspendre qualsevol dels serveis del portal. Quan sigui això possible, L'EMPRESA anunciarà la terminació o suspensió de la prestació del servei determinat.

  Declaracions i Garanties

  En general, els continguts i serveis oferts en el Lloc Web tenen caracter merament informatiu. Per tant, en oferir, L'EMPRESA no atorga garantia ni declaració alguna en relació amb els continguts i serveis oferts en el Lloc Web, incloent, a títol enunciatiu, garanties de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, o comerciabilitat, excepte en la mesura en que per llei no puguin excloure aquestes declaracions i garanties.

  Força major

  L'EMPRESA no serà responsable en tot en cas d'impossibilitat de prestar servei, si aquesta es deu a interrupcions prolongades del subministrament elèctric, línies de telecomunicacions, conflictes socials, vagues, rebelió, explosions, inundacions, actes i omissions del Govern, i en general tots els supòsits de força major o de cas fortuït.

  Protecció de dades

  En el marc del compliment de la legislació vigent, YUNBIT S.L. garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caracter personal que se sol·liciten a través d'aquest lloc web, i informa els usuaris d'haver adoptat les mesures tècniques i organitzatives conforme al que disposa la normativa vigent.

  L'EMPRESA es compromet a mantenir els nivells de seguretat de protecció de dades personals d'acord amb la legislació aplicable i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que l' usuari faciliti a través del lloc web, sense perjudici d'informar que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

  L'EMPRESA assumeix el deure de secret i confidencialitat respecte de les dades personals incloses en el fitxer automatitzat d'acord amb la legislaciÛn aplicable, asÌ com a conferir-los un tractament segur. Aquí té accés a la nostra Política de privacitat completa.

  Si té algun dubte sobre aquesta política de privacitat pot posar-se en contacte amb nosaltres enviant un email a protecciondedatos@yunbit.es i atendrem la seva consulta.

  Resolució de controvèrsies. Llei aplicable i jurisdicció

  Les presents Condicions Generals d'Ús, així com l'ús del lloc web, es regeixen per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia serà resolta davant els tribunals de Madrid.

  En el cas que qualsevol estipulació de les presents condicions generals d'ús resultés inexigible o nul en virtut de la legislació aplicable o com a conseqüència d'una resolució judicial o administrativa, aquesta inexigibilitat o nul·litat no farà que les presents condicions generals d'ús resultin inexigibles o nul·les en el seu conjunt. En aquests casos, L'EMPRESA procedirà la modificació o substitució d'aquesta estipulació per una altra que sigui vàlida i exigible i que, en la mesura del possible, aconsegueixi l'objectiu i pretensió reflectits en la estipulació original.

Cerrar
El nostre web fa servir cookies. Has de saber que alguna informació pot ser enregistrada. Si vols saber más clica aquí.
Subir
Rollover1